‘از خرید شما متشکرم’

همچنین باید به مشتری که با او صحبت می کنید فکر کنید. شخصی کردن پیام کلیدی است و افزودن نام آنها باید حداقل در اینجا باشد. اگر یک یادداشت تشکر دست‌نویس را در سفارش آن‌ها اضافه می‌کنید، با ذکر اقلام فردی که خریداری کرده‌اند، سطح جدیدی از شخصی‌سازی اضافه می‌شود.منبع پیدا کردن لحن مناسب برای پیام تشکر از خرید شما مهم است. دو نکته کلیدی وجود دارد که باید در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که لحن درست را دریافت می کنید: مشتری که از آن تشکر می کنید، و شما لحن برند موجود.

لحن پیام تشکر شما همیشه باید باشد با لحن برند شما مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر لحن برند فعلی شما آرام، غیررسمی و دوستانه است، پیام تشکری ارسال نکنید که می گوید “ما صمیمانه از شما برای سفارش شما تشکر می کنیم” … این پیام با هم مطابقت ندارد.