چگونه بگوییم “از اینکه از کسب و کار کوچک من حمایت می کنید متشکرم”

پست چگونه بگوییم «از اینکه از کسب و کار کوچک من حمایت می کنید متشکرم» اولین بار در کارشناس وب سایت ساز پدیدار شد.منبع