13 نمونه از بهترین نمونه های بیانیه ماموریت برای الهام بخشیدن به شما در سال 2023

تد نمونه ای عالی از برندی است که علی رغم موفقیت و محبوبیتش، دقیقاً می داند چه کاری می خواهد انجام دهد و آن را انجام می دهد.منبع

TED شرکتی است که بر گسترش ایده ها تمرکز می کند، درست همانطور که بیانیه ماموریت می گوید.

ایده ها را گسترش دهید.

کوتاه ترین نمونه از تمام نمونه های بیانیه ماموریت ما، TED بیانیه ماموریت خود را بیان کرده است تا حد امکان ساده. علیرغم سادگی، بیانیه ماموریت در تک تک صحبت های TED که این برند منتشر می کند، می درخشد.

این بیانیه ماموریت یک مثال عالی از گسترده بودن در عین همسو بودن با اخلاق و اهداف شرکت شما است. ایده ها را گسترش دهید مشخص نیست، می‌تواند به هر چیزی اشاره داشته باشد، و با وجود موفقیت برند، هر آنچه TED منتشر می‌کند دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد، ایده‌ها را گسترش می‌دهد.